Politikker

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Hadsten Håndbold (HH)

 

 • 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Hadsten Håndbold.

Hadsten Håndbold er stiftet 12. juni 2019, og hjemmehørende i Hadsten-området i Favrskov kommune.

 

 • 2 Formål

Foreningens formål er gennem kvalificerede tilbud at fremme mulighederne for aktivt at

kunne dyrke idræt på såvel elite- som breddeniveau i Hadsten.

Endvidere er det foreningens formål at skabe fællesskab og trivsel samt at tilbyde uddannelse af ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

 

 • 3 Tilhørsforhold
  Foreningen er tilsluttet specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund samt DGI og vil dermed være underlagt disse organisationers vedtægter.

 

 • 4 Organisation og myndighed

Foreningen består af en Hovedledelse samt underafdelinger, der repræsenterer hver sin aldersrelateret gruppe.

 

 • 5 Medlemsforhold

Som medlemmer kan optages alle, der vedkender sig disse vedtægter. Medlemsskab opnås gennem den afdeling, hvis aktivitet, der ønskes deltagelse i.

 

Hovedledelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan kræve eksklusionen taget op på førstkommende generalforsamling i afdelingen.

 

 • 6 Ledelse og organisation

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

Hovedledelsen

Hovedledelsen består af minimum 5 + 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen Hovedledelsen konstituerer sig selv efterfølgende, med formand, kasserer og sekretær.     
Hovedledelsens opgave er at repræsentere foreningen udadtil idrætspolitisk, de skal arbejde for at sikre bedst mulige forhold for foreningen, for at få nye aktiviteter til foreningen og for at samarbejdet mellem afdelingerne er bedst muligt.
Hovedledelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte arbejdende udvalg efter behov.

Underafdelingerne
Underafdelingerne ledes af et udvalg på minimum 3 personer.
Afdelingsudvalgets opgave er at drive deres idrætsaktivitet på bedst mulig vis efter formålsparagraffen og medlemmernes ønske.

 

 • 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Første gang i år 2024.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel, og oplyses via klubbens hjemmeside, samt via mail til medlemmerne.

Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 3 uger før

generalforsamlingen. Den endelige dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før og skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Ledelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af 3 medlemmer for 2 år i lige år
 6. Valg af 2 medlemmer for 2 år i ulige år
 7. Valg af 1 suppleant for 2 år i lige år
 8. Valg af 1 suppleant for 2 år i ulige år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Valgberettiget er alle stemmeberettigede over 18 år.

Valg af ikke tilstedeværende medlem til bestyrelsen kan foretages, når vedkommende har givet skriftligt tilsagn.

Endvidere har forældre til børn, der er medlem af en af Hadsten Håndbold afdelinger, én stemme pr. forældrepar uanset børnetal, såfremt ingen af forældrene i forvejen er stemmeberettiget.

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jfr. dog § 13 og 14, fuldmagter accepteres ikke.

Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot et medlem forlanger det.

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Hovedledelsen eller ved skriftlig begæring herom fra mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.

Begæring skal stiles skriftligt og begrundet til Hovedledelsen

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtaget begæring herom, og skal indkaldes via Hjemmesiden med 14 dages varsel, og via mail til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jfr. dog § 13

Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot ét medlem forlanger det.

 

 • 9 Tegningsret

Hovedledelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, byråd m. v. Foreningen tegnes af formanden i forening med mindst 1 andet medlem af Hovedledelsen.

Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved foreningens finansiel hæftelse eller lån, kræves dog underskrift af hele Hovedledelsen.

 

 

 • 10 Regnskab og økonomi

Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse samt status skal fremlægges for Hovedledelsen forinden fremlæggelse på generalforsamling.

Kassereren har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisoren til revision forinden

fremlæggelse på hovedgeneralforsamling og årsmødet.

 

 • 11 Hæftelse

For foreningens forpligtigelser hæfter foreningen alene ved sin formue.

 

 • 12 Vedtægtsændringer

Ændringer til disse vedtægter kan kun ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 • 13 Foreningens ophævelse

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt

ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede

medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på en ekstraordinær generalforsamling indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 3/4 stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

I tilfælde af foreningens opløsning opbevares foreningens formue og ejendele af Favrskov

Kommune. Hvis der ikke inden for en periode på højst 5 år etableres en ny forening i området med samme formål som Hadsten Håndbold, tilfalder midlerne Favrskov kommune til uddeling til idrætslige og/eller kulturelle formål i Hadsten-området.

 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. juni 2019.

Rettelser i vedtægter foretaget på paragraf 7 på ekstraordinær generalforsamling 20. december 2023.

 

Vision
Hadsten Håndbold skal være en klub der både kan rumme bredden og eliten, ungdommen og senior. Vi vil være Favrskovs foretrukne klub når det handler om talentarbejde, hvor vi vil skabe de bedste faciliteter for at børn, unge og voksne kan få udlevet deres potentiale. 
Vi skal være Øst- og Midtjyllands bedste 1. divisionsklub, men uden det tager noget fra det fantastiske arbejde der allerede foregår i vores store og velfungerende ungdomsafdeling. 

 

Mission

 

Værdier
- Fællesskab
- Hårdt arbejde
- Plads til alle
- Socialt liv
- Sammenhold